Vendi I punës: Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë

Për klientin tonë N.T Liridoni një ndër kompanitë më të mëdha në Kosovë për distribuim, po kërkojmë të punësojmë një:
Marketing Executive
Vendi I punës: Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë e punonjësit:

  • Merrë pjesë në hartimin dhe implementtimin e strategjisë së përgjithshme të marketingut, në përputhje me strategjitë dhe objektivat e Kompanisë, duke parashikuar me detaje objektivat mujore, vjetore, për të rritur ndërgjegjësimin e brendit dhe vendos qëllimet aktuale dhe afatgjata për ekipet e brendshme;
  • Harton dhe rishikon Buxhetin Vjetor të Marketingut dhe monitoron zbatimin e aktiviteteve te Marketingut brenda buxhetit dhe në përputhje me objektivat e miratuara të biznesit;
  • Monitoron të gjitha fushatat e marketingut dhe përmirëson ato kur është e nevojshme në bashkëpunim me Departamentin e Shitjes;
  • Mban takime të rregullta periodike me Departamentin e Shitjes lidhur me strategjitë e Marketingut, dhe përgatitë raporte dhe prezantime të rregullta për Drejtorin e Shitjes.
  • Përgatit plane veprimi për të identifikuar klientë të rinj dhe mënyra e qasjes me ta, ndërton marrëdhënie me mediat dhe palët e interesuara (partnerëve të mundshëm) përmes strategjive kreative. -
  • Organizon dhe mbikëqyrë promocionet në mënyrë të vazhdueshme si formë e marketingut, si element për të rritur shitjen;
  • Të forcojë brand imazhin e Kompanisë me ide kreative;

Nëse jeni të interesuar për këtë pozicion, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj në adresën: info.ks@dekra.com


Afati I konkurimit: Deri në plotësimin e pozites
Note: Only shortlisted candidates will be contacted for the position