Vendi I punës: Tirane, Shqiperi

Për një klientin tonë, jemi në kërkim të një:
Menaxher Blerjesh
Vendi I punës: Tirane, Shqiperi

Detyrat kryesore

 1. Perzgjedh dhe propozon furnitore potenciale qe permbushin kerkesat dhe kushtet e kompanise
 2. Propozon cmimet optimale , eshte pjese e diskutimeve & vendosjes se tyre.
 3. Ndjek dhe lehteson procesin e hyrjes se produkteve te reja ne pakice e shumice dhe trajnon shitjet ku eshte e nevojshm per gamen e produktit qe mbulon.
 4. Analizon dhe nderton raporte te ecurise se produktit sipas kategorive dhe propozon zgjidhje per te permiresuar rezultatet
 5. Njeh pozicionimin e konkurrences ne treg dhe nivelin e te njejtave produkte ne tregjet e huaja.
 6. Eshte ne kontakt te vazhdueshem me furnitoret e kategorise, mban nen kontroll stokun e kategorise dhe ndjek statusin e porosise.
 7. Ndjek projekte te caktuara ne bashkepunim me Furnitorin dhe Menaxherin e Shitjes.
 8. Raporton tek Commercial Director.

 

Kualifikimet / Kërkesat

 1. Komunikim perfekt minimalisht ne gjuhen angleze
 2. Ekperience ne menaxhim minimum 1 vit
 3. Te kete aftesi manaxheriale dhe aftesi per te punuar ne grup. 4.Eksperiencat ne te njejtin pozicion perbejne avantazh

 

Personat e interesuar duhet të dërgojnë CV në adresën e email info.al@dekra.com duke specifikuar pozicionin për të cilin aplikojnë.

 

Regjistrohuni falas në  www.chatyourjob.com/albania për të marrë oferta pune direkt në telefonin tuaj.


Afati I konkurimit: 19. 04. 2021.
NJOFTIM PER KANDIDATET QE APLIKOJNE PER POZICIONE TE LIRA PRANE DEKRA: Nese na drejtoheni permes e-mail per te derguar CV tuaj me qellim per te aplikuar per pozicione te reja pune prane shoqerise DEKRA, jeni te lutur te shtoni ne CV tuaj: “Autorizoj shoqerine DEKRA te perpunoj te dhenat personale te pranishme ne CV dhe se jap pelqimin tim ne lidhje me perpunimin e te dhenave personale ne perputhje me Ligjin 9887, date 10.03.2008 "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, i ndryshuar, me qellim rekrutimi”. Te Nderuar aplikante: Ne rast se CV Juaj nuk do te permbaje kete autorizim, Ju bejme me dije se CV Juaj nuk do te merret ne konsiderate nga personi pergjegjes prane DEKRA dhe se ajo do te fshihet menjehere. Nese keni pyetje ne lidhje me kete Autorizimin ose deshironi informata shtese ne lidhje me menyren e mbrojtjes, apo deshironi te kontaktoni personin pergjegjes te DEKRA per mbrojtjen e te dhenave tuaja personale- Data Protection Officer (DPO), ju lutemi qe te na dergoni nje email ne adresen: info.al@dekra.com, Ne do Ju pergjigjemi brenda 2 diteve pune. DEKRA, informon kandidatet se te dhenat personale te mbledhura permes portalit te internetit www.dekra-arbeit.al, per pozicione te lira pune se te dhenat e tyre personale te derguara prej tyre elektronikisht nepermjet CV, do te trajtohen ne perputhje me Ligjin 9887, date 10.03.2008 "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, i ndryshuar”; DEKRA do te ruaj ne menyre konfidenciale dhe nuk do te tranferoje CV e kandidateve qe aplikojne per pozicione te lira tek ndonje pale e trete ose te perdore per ndonje qellim tjeter perveç atij te rekrutimit. Te dhenat personale qe perpunohen nga DEKRA per kategorine e kandidateve per pozicione te lira te punes do te perpunohen vetem per qellimin e perzgjedhjes se punemarreseve. Maksimumi i ruajtjes se ketyre CV eshte 5 dite nga data e marrjes me email meCV perkates prane DEKRA. Ne rast se kandidatet do te perzgjidhen ata do te njoftohen per intervisten prane DEKRA, ne rast se nuk do te perzgjidhen per interviste, CV e derguara prej tyre do te fshihen dhe shkaterrohen sipas ligjit ne fuqi, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, perhapjen e pa-autorizuar ose nderhyrjen te te dhenat personale te transmetuara, ruajtura apo perpunuara nga DEKRA. DEKRA do te perpunoje te dhenat personale vetem ne masen dhe menyren e nevojshme qe percaktojne kerkesat e punes, ose ne perputhje me kerkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar. Ajo do te ndermarri te gjitha masat e duhura per mbrojtje kunder humbjes aksidentale, shkaterrimit, demtimit, alternimit ose zbulimit te tyre; Ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gezon te drejten e korrigjimit, fshirjes se te dhenave te tij personale ose kundershtimit te perpunimit te tyre. Ndryshimin e pelqimit (revokimin e plote apo te pjesshem) mund te beni duke na kontaktuar me e-mail ne adrese: info.al@dekra.com. Terheqja e pelqimit nuk ndikon ne ligjshmerine e perpunimit e cila eshte bazuar ne pelqimin te dhene duke derguar CV prane DEKRA, para terheqjes se tij. DEKRA mbron te dhenat tuaja personale me teknologji mebashkekohore te IT-se dhe me sisteme te mbrojtjes fizike. DEKRA do te veproje ne perputhje me protokollet dhe procedurat e brendshme me qellim te ruajtjes se privatesise tuaj dhe per te pamundesuar keqperdorimin potencial te dhenave.