Vendi I punës: Tiranë, Shqipëri

Në emër të klientit tone, DEKRA Arbeit Albania shpall konkurs për:
Numërues Stoku Shqipëri
Vendi I punës: Tiranë, Shqipëri

 

Jemi duke rekrutuar persona të gatshëm për të punuar gjatë ditëve të javës, por edhe gjatë fundjavës (sipas projektit). Personat që mund të punojnë vetëm gjatë fundjavës, janë gjithashtu me interes për ne.


Numëruesit e stokut do të marrin trajnimet e nevojshme dhe mbështetjen për t’u bërë antarë kyç të ekipit.


Aftësitë e kërkuara:


• Përvojë e mëhershme në magazinim, eksperiencë në shitje;
• Nuk nevojitet eksperiencë e mëparshme në numërim stoku sepse personat që do të rekrutohen, do të trajnohen nga punëdhënësi;
• Përvojë në Shërbim ndaj konsumatorit është avantazh;
• Aftësi për të punuar nën presion;
• Aftësi për të punuar në grup;
• Në gjendje të ndjekë instruksione dhe procedura;
• Njohuri bazë në matematikë dhe të gjuhë angleze;
• Gatishmëri dhe fleksibilitet;
• I gatshëm për të udhëtuar / Leje Drejtimi kategoria B përbën avantazh;
• Në gjendje të punojë me klientë dhe kolegë të ndryshëm në baza ditore.


Ky rol gjithashtu do të përfshijë orare të ndryshueshme pune; punë në orët e para të mëngjesit dhe gjatë orëve të natës, kjo nënkupton që e kemi të pamundur të punësojmë persona që nuk i përkasin grupmoshës 18-40 vjeç.

 

Nëse jeni të interesuar për të aplikuar, ju lutem na kontaktoni ne kanalet e mëposhtme:

E: info.al@dekra.com

Tel.: +355 69 702 3102

 

Ju gjithashtu mund të regjistroheni ne https://chatyourjob.com/albania#/ dhe mundësitë më të fundit të punësimit vijnë me një herë në telefonin tuaj!


Afati I konkurimit: Deri në plotësimin e pozites
NJOFTIM PER KANDIDATET QE APLIKOJNE PER POZICIONE TE LIRA PRANE DEKRA: Nese na drejtoheni permes e-mail per te derguar CV tuaj me qellim per te aplikuar per pozicione te reja pune prane shoqerise DEKRA, jeni te lutur te shtoni ne CV tuaj: “Autorizoj shoqerine DEKRA te perpunoj te dhenat personale te pranishme ne CV dhe se jap pelqimin tim ne lidhje me perpunimin e te dhenave personale ne perputhje me Ligjin 9887, date 10.03.2008 "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, i ndryshuar, me qellim rekrutimi”. Te Nderuar aplikante: Ne rast se CV Juaj nuk do te permbaje kete autorizim, Ju bejme me dije se CV Juaj nuk do te merret ne konsiderate nga personi pergjegjes prane DEKRA dhe se ajo do te fshihet menjehere. Nese keni pyetje ne lidhje me kete Autorizimin ose deshironi informata shtese ne lidhje me menyren e mbrojtjes, apo deshironi te kontaktoni personin pergjegjes te DEKRA per mbrojtjen e te dhenave tuaja personale- Data Protection Officer (DPO), ju lutemi qe te na dergoni nje email ne adresen: info.al@dekra.com, Ne do Ju pergjigjemi brenda 2 diteve pune. DEKRA, informon kandidatet se te dhenat personale te mbledhura permes portalit te internetit www.dekra-arbeit.al, per pozicione te lira pune se te dhenat e tyre personale te derguara prej tyre elektronikisht nepermjet CV, do te trajtohen ne perputhje me Ligjin 9887, date 10.03.2008 "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, i ndryshuar”; DEKRA do te ruaj ne menyre konfidenciale dhe nuk do te tranferoje CV e kandidateve qe aplikojne per pozicione te lira tek ndonje pale e trete ose te perdore per ndonje qellim tjeter perveç atij te rekrutimit. Te dhenat personale qe perpunohen nga DEKRA per kategorine e kandidateve per pozicione te lira te punes do te perpunohen vetem per qellimin e perzgjedhjes se punemarreseve. Maksimumi i ruajtjes se ketyre CV eshte 5 dite nga data e marrjes me email meCV perkates prane DEKRA. Ne rast se kandidatet do te perzgjidhen ata do te njoftohen per intervisten prane DEKRA, ne rast se nuk do te perzgjidhen per interviste, CV e derguara prej tyre do te fshihen dhe shkaterrohen sipas ligjit ne fuqi, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, perhapjen e pa-autorizuar ose nderhyrjen te te dhenat personale te transmetuara, ruajtura apo perpunuara nga DEKRA. DEKRA do te perpunoje te dhenat personale vetem ne masen dhe menyren e nevojshme qe percaktojne kerkesat e punes, ose ne perputhje me kerkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar. Ajo do te ndermarri te gjitha masat e duhura per mbrojtje kunder humbjes aksidentale, shkaterrimit, demtimit, alternimit ose zbulimit te tyre; Ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gezon te drejten e korrigjimit, fshirjes se te dhenave te tij personale ose kundershtimit te perpunimit te tyre. Ndryshimin e pelqimit (revokimin e plote apo te pjesshem) mund te beni duke na kontaktuar me e-mail ne adrese: info.al@dekra.com. Terheqja e pelqimit nuk ndikon ne ligjshmerine e perpunimit e cila eshte bazuar ne pelqimin te dhene duke derguar CV prane DEKRA, para terheqjes se tij. DEKRA mbron te dhenat tuaja personale me teknologji mebashkekohore te IT-se dhe me sisteme te mbrojtjes fizike. DEKRA do te veproje ne perputhje me protokollet dhe procedurat e brendshme me qellim te ruajtjes se privatesise tuaj dhe per te pamundesuar keqperdorimin potencial te dhenave.