Vendi I punës: Tiranë, Shqipëri

Per klientin tone, kompani lider në tregëtimin e produkteve sportive, jemi në kërkim të një kandidate e cila duhet të ketë përqasje prezantuese profesionale dhe aftësi shitëse. Të jetë shumë korrekte, e organizuar dhe në gjendje që të krijojë dhe mbajë marrëdhënie shumë të mira biznesi per pozicionin
Specialiste Marketingu
Vendi I punës: Tiranë, Shqipëri

 

Përgjegjësitë Kryesore:

 

 • Koncepton dhe ndërton strategjinë e marketingut të kompanisë;
 • Kujdeset për standardizimin dhe përmirësimin e materialeve të punës;
 • Kujdeset për ideimin, dizajnin dhe propozon përmirësime funksionale;
 • Kujdeset për mbarëvajtjen e hapave të ndryshme të implementimit të proceseve të  marketingut;
 • Menaxhon dhe monitoron mediat sociale duke i siguruar vizibilitetin e duhur kompanisë;
 • Propozon alternativa, ide apo mënyra promovimi duke sjellë praktikat më të mira si dhe është gjithmonë e përditësuar me metodikat e reklamimit të produkteve;
 • Prezanton shërbimin tek klientët ekzistues dhe potencial.

 

 

Kërkesat për pozicionin:

 

 • Diplomë Universitare në Marketing;
 • Të ketë njohuri të mira në fushën e marketingut
 • Aftësi të shkëlqyera të menaxhimit të kohës;
 • Të jetë e organizuar, kreative dhe me iniciativë;
 • Të jetë person pozitiv dhe i aftë për të punuar në grup;
 • Të ketë ksperiencë pune 3 vjeçare në ketë profil.
 • Të ketë njohuri shume te mira te gjuhes Angleze.

 

 

Personat e interesuar duhet te cojne CV ne adresen e email: info.al@dekra.com, ku te specifikojne pozicionin per te cilin aplikojne.

 

Nëse dëshironi që lajmërimet e reja të punësimit të jenë vetëm një mesazh larg, anëtarësohuni falas në: https://chatyourjob.com/albania#/

 

 


Afati I konkurimit: Deri në plotësimin e pozites
NJOFTIM PER KANDIDATET QE APLIKOJNE PER POZICIONE TE LIRA PRANE DEKRA: Nese na drejtoheni permes e-mail per te derguar CV tuaj me qellim per te aplikuar per pozicione te reja pune prane shoqerise DEKRA, jeni te lutur te shtoni ne CV tuaj: “Autorizoj shoqerine DEKRA te perpunoj te dhenat personale te pranishme ne CV dhe se jap pelqimin tim ne lidhje me perpunimin e te dhenave personale ne perputhje me Ligjin 9887, date 10.03.2008 "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, i ndryshuar, me qellim rekrutimi”. Te Nderuar aplikante: Ne rast se CV Juaj nuk do te permbaje kete autorizim, Ju bejme me dije se CV Juaj nuk do te merret ne konsiderate nga personi pergjegjes prane DEKRA dhe se ajo do te fshihet menjehere. Nese keni pyetje ne lidhje me kete Autorizimin ose deshironi informata shtese ne lidhje me menyren e mbrojtjes, apo deshironi te kontaktoni personin pergjegjes te DEKRA per mbrojtjen e te dhenave tuaja personale- Data Protection Officer (DPO), ju lutemi qe te na dergoni nje email ne adresen: info.al@dekra.com, Ne do Ju pergjigjemi brenda 2 diteve pune. DEKRA, informon kandidatet se te dhenat personale te mbledhura permes portalit te internetit www.dekra-arbeit.al, per pozicione te lira pune se te dhenat e tyre personale te derguara prej tyre elektronikisht nepermjet CV, do te trajtohen ne perputhje me Ligjin 9887, date 10.03.2008 "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, i ndryshuar”; DEKRA do te ruaj ne menyre konfidenciale dhe nuk do te tranferoje CV e kandidateve qe aplikojne per pozicione te lira tek ndonje pale e trete ose te perdore per ndonje qellim tjeter perveç atij te rekrutimit. Te dhenat personale qe perpunohen nga DEKRA per kategorine e kandidateve per pozicione te lira te punes do te perpunohen vetem per qellimin e perzgjedhjes se punemarreseve. Maksimumi i ruajtjes se ketyre CV eshte 5 dite nga data e marrjes me email meCV perkates prane DEKRA. Ne rast se kandidatet do te perzgjidhen ata do te njoftohen per intervisten prane DEKRA, ne rast se nuk do te perzgjidhen per interviste, CV e derguara prej tyre do te fshihen dhe shkaterrohen sipas ligjit ne fuqi, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, perhapjen e pa-autorizuar ose nderhyrjen te te dhenat personale te transmetuara, ruajtura apo perpunuara nga DEKRA. DEKRA do te perpunoje te dhenat personale vetem ne masen dhe menyren e nevojshme qe percaktojne kerkesat e punes, ose ne perputhje me kerkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar. Ajo do te ndermarri te gjitha masat e duhura per mbrojtje kunder humbjes aksidentale, shkaterrimit, demtimit, alternimit ose zbulimit te tyre; Ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gezon te drejten e korrigjimit, fshirjes se te dhenave te tij personale ose kundershtimit te perpunimit te tyre. Ndryshimin e pelqimit (revokimin e plote apo te pjesshem) mund te beni duke na kontaktuar me e-mail ne adrese: info.al@dekra.com. Terheqja e pelqimit nuk ndikon ne ligjshmerine e perpunimit e cila eshte bazuar ne pelqimin te dhene duke derguar CV prane DEKRA, para terheqjes se tij. DEKRA mbron te dhenat tuaja personale me teknologji mebashkekohore te IT-se dhe me sisteme te mbrojtjes fizike. DEKRA do te veproje ne perputhje me protokollet dhe procedurat e brendshme me qellim te ruajtjes se privatesise tuaj dhe per te pamundesuar keqperdorimin potencial te dhenave.