Vëzhgimi i Kënaqshmërisë së Blerësve / Konsumatorëve është një mënyrë sistematike dhe objektive e mbledhjes së të dhënave nga blerësit / klientët, partnerët e biznesit, klientët e ndërmarrjeve, anëtarët e shoqatave, etj. Ai gjithashtu konsiston në hulumtimin e besnikërisë i cili lehtëson modelet e parashikimit të sjelljes në të ardhmen. Për çdo kompani që operon sipas standardit ISO 9001: 2008, ky studim është kërkesë për mirëmbajtjen e certifikatës.