Kultura organizative është "personaliteti" i një organizate që lind si rezultat i mësimit organizativ dhe adoptimit të mendimeve dhe sjelljeve të caktuara që janë "fikse" dhe bëhen të zakonshme.

Ne identifikojmë elementet e kulturës organizative si një pikënisje për projektet e punësimit, markën e punëdhënësve, zhvillimin e misionit dhe vizionit dhe më shumë.

Zbulojmë vlerat, normat, qëndrimet, besimet, ritualet organizative dhe zhargonat më domethënës.

Një sondazh është anonim, zgjat 15 minuta dhe është vendosur në aplikacionin DEKRA HR.net.