Konkurs
Vendi I punës
Afati I konkurimit

Tirane
Deri në plotësimin e pozites

Tirana, Albania
13. 10. 2019.

Kosova
30. 09. 2019.

Kosovë
30. 09. 2019.

Pristina, Kosovo
30. 09. 2019.