Vendi I punës: Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë

Për klientin tonë N.T Liridoni një ndër kompanitë më të mëdha në Kosovë për distribuim, po kërkojmë të punësojmë një:
Logistics Manager
Vendi I punës: Çagllavicë, Prishtinë, Kosovë

Detyrat dhe përgjegjësitë e punonjësit:
• Kontrollon dhe mbikqyrë përmbushjen e të gjitha objektivave dhe detyrave ne lidhje me depotë dhe distribuimin e mallrave;
•Udhëheq aktivitetet e Logjistikës, përcjell, kontrollon dhe rrit produktivitetin;
•Menaxhon dhe mbikqyr tërë procesin e punës së shoferëve dhe depoistëve si pjesë e Logjistikës.
• Kordinohet me depotë tjera lidhur me lëvizjet interne;
• Bën kontrollimin e vazhdueshëm të stokut dhe raporton diferencat në stok; • Mban evidencën për përdorimin e automjeteve, prishjet eventuale dhe mbushja me derivate;
• Detyra dhe përgjesgjësi të tjera të cilat ja cakton Udhëheqësi;
• Për punën e tij i përgjigjet Drejtorit Menaxhues.

Nëse jeni të interesuar për këtë pozicion, ju lutemi dërgoni CV-në tuaj në adresën: info.ks@dekra.com


Afati I konkurimit: Deri në plotësimin e pozites
Note: Only shortlisted candidates will be contacted for the position