Vendi I punës: Tirana, Albania

BlueMagic Group is a reputable, experienced hair transplant specialist dedicated to providing quality hair transplants with long-lasting results to clients from Europe to their facilities in Istanbul, Turkey. For their office in Tirana, Albania the company is looking for a potential and hard-working Office Coordinator/Executive Assistant that will have a crucial role in the administrative activities of the company:
Office Coordinator/Executive Assistant
Vendi I punës: Tirana, Albania

Responsibilities

 • Reporting directly to the Executive Director;
 • Organizing and coordinating all the administrative activities that facilitate the smooth running of the office; monitoring office supplies inventory and placing orders;
 • Planning and coordinating patient scheduling, registration, financial counselling, medical records, billing, data entry and processing;
 • Providing educational materials to patients;
 • Maintaining files and records through an effective filing system;
 • Implementing and monitoring office policies and procedures;
 • Making travel arrangements;
 • Managing correspondence, phone calls and emails;
 • Managing all the social media accounts of the company;
 • Executing social media efforts to improve likes, shares, comments, etc. by maintaining a strong social media presence of the company; 
 • Keeping up-to-date with current digital trends and suggesting new ideas;
 • Assisting the Managing Board with recruiting when necessary;
 • Preparing necessary presentation materials for meetings;
 • Using various software, including word processing, spreadsheets, databases, and presentation software;
 • Identifying and addressing problems and opportunities for the company;
 • Maintaining and monitoring project plans, project schedules, work hours, budgets and expenditures.

 

Requirements

 • Bachelor or Master’s Degree in Business Administration, Economics, Marketing or related field;
 • Previous working experience in administrative support field;
 • Knowledge of basic bookkeeping principles and office management systems and procedures;
 • Professional level verbal and written communications skills of English and Italian B2/C1;
 • Clear, polite phone voice. Professional appearance and courteous manner;
 • Microsoft Office skills on Word, Excel and PowerPoint is a must;
 • Excellent knowledge of Social Media platforms.

 

Key skills and competences

Planning and organizing

Communication skills

Interpersonal skills

Decision-making

Confidentiality

Stress tolerance

Time Management

Problem solving

Customer Service orientation

 

If you think you are the right candidate for this position, please send your CV by stating the position you are applying for, to info.al@dekra.com

Register for free to www.chatyourjob.com/albania to receive job offers directly at your phone.


Afati I konkurimit: 07. 02. 2021.
NJOFTIM PER KANDIDATET QE APLIKOJNE PER POZICIONE TE LIRA PRANE DEKRA: Nese na drejtoheni permes e-mail per te derguar CV tuaj me qellim per te aplikuar per pozicione te reja pune prane shoqerise DEKRA, jeni te lutur te shtoni ne CV tuaj: “Autorizoj shoqerine DEKRA te perpunoj te dhenat personale te pranishme ne CV dhe se jap pelqimin tim ne lidhje me perpunimin e te dhenave personale ne perputhje me Ligjin 9887, date 10.03.2008 "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, i ndryshuar, me qellim rekrutimi”. Te Nderuar aplikante: Ne rast se CV Juaj nuk do te permbaje kete autorizim, Ju bejme me dije se CV Juaj nuk do te merret ne konsiderate nga personi pergjegjes prane DEKRA dhe se ajo do te fshihet menjehere. Nese keni pyetje ne lidhje me kete Autorizimin ose deshironi informata shtese ne lidhje me menyren e mbrojtjes, apo deshironi te kontaktoni personin pergjegjes te DEKRA per mbrojtjen e te dhenave tuaja personale- Data Protection Officer (DPO), ju lutemi qe te na dergoni nje email ne adresen: info.al@dekra.com, Ne do Ju pergjigjemi brenda 2 diteve pune. DEKRA, informon kandidatet se te dhenat personale te mbledhura permes portalit te internetit www.dekra-arbeit.al, per pozicione te lira pune se te dhenat e tyre personale te derguara prej tyre elektronikisht nepermjet CV, do te trajtohen ne perputhje me Ligjin 9887, date 10.03.2008 "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale, i ndryshuar”; DEKRA do te ruaj ne menyre konfidenciale dhe nuk do te tranferoje CV e kandidateve qe aplikojne per pozicione te lira tek ndonje pale e trete ose te perdore per ndonje qellim tjeter perveç atij te rekrutimit. Te dhenat personale qe perpunohen nga DEKRA per kategorine e kandidateve per pozicione te lira te punes do te perpunohen vetem per qellimin e perzgjedhjes se punemarreseve. Maksimumi i ruajtjes se ketyre CV eshte 5 dite nga data e marrjes me email meCV perkates prane DEKRA. Ne rast se kandidatet do te perzgjidhen ata do te njoftohen per intervisten prane DEKRA, ne rast se nuk do te perzgjidhen per interviste, CV e derguara prej tyre do te fshihen dhe shkaterrohen sipas ligjit ne fuqi, duke mos lejuar humbjen, ndryshimin, perhapjen e pa-autorizuar ose nderhyrjen te te dhenat personale te transmetuara, ruajtura apo perpunuara nga DEKRA. DEKRA do te perpunoje te dhenat personale vetem ne masen dhe menyren e nevojshme qe percaktojne kerkesat e punes, ose ne perputhje me kerkesat e parashikuara nga legjislacioni Shqiptar. Ajo do te ndermarri te gjitha masat e duhura per mbrojtje kunder humbjes aksidentale, shkaterrimit, demtimit, alternimit ose zbulimit te tyre; Ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi, Kandidati gezon te drejten e korrigjimit, fshirjes se te dhenave te tij personale ose kundershtimit te perpunimit te tyre. Ndryshimin e pelqimit (revokimin e plote apo te pjesshem) mund te beni duke na kontaktuar me e-mail ne adrese: info.al@dekra.com. Terheqja e pelqimit nuk ndikon ne ligjshmerine e perpunimit e cila eshte bazuar ne pelqimin te dhene duke derguar CV prane DEKRA, para terheqjes se tij. DEKRA mbron te dhenat tuaja personale me teknologji mebashkekohore te IT-se dhe me sisteme te mbrojtjes fizike. DEKRA do te veproje ne perputhje me protokollet dhe procedurat e brendshme me qellim te ruajtjes se privatesise tuaj dhe per te pamundesuar keqperdorimin potencial te dhenave.